Tagdíj szabályzat

A Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetségének Alapszabálya részletesen ismerteti a Szövetség céljait, amelyek közül kiemelkedik a Magyarországon működő ifjúsági szállások és az ilyeneket fenntartó, üzemeltető intézmények (továbbiakban együtt: intézmények) érdekképviselete, az intézményeket érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi kérdésekben való állásfoglalás kialakítása és annak érvényesítése.
Ennek a fő célkitűzésnek a hatékony megvalósítása azonban nem képzelhető el a szövetségi tagok hozzájárulása nélkül.
Jelen szabályzat feladata, hogy rögzítse a tagdíj fizetésének alapelveit és gyakorlati megvalósítását.

1. Tagdíjat fizetők köre

A Szövetség alapszabálya az alábbi tagsági formákat ismeri el:

 • rendes tag,
 • pártoló tag,
 • egyéni tag,
 • tiszteletbeli tag.

Tagjaink – a pártoló tag kivételével – a jelen szabályzat 4) pontjában meghatározott módon fizetik a tagdíjat.

2. A tagdíj fizetés elvei

A Szövetségnek az alapszabályban meghatározott feladatai ellátása során kiadásai merülnek fel. Ilyen kiadások például (a teljesség igénye nélkül):

 • a nemzetközi szövetségnek fizetendő tagdíj;
 • taggyűlések
 • az iroda munkatársainak bére és annak járulékai;
 • kommunikációs költségek (telefon, posta),
 • szakmai konferenciákon való részvételek költsége.

A tagdíj funkciója, hogy ezeknek az állandó költségeknek a fedezetét biztosítsa, azaz a Szövetséghez befolyó tagdíjnak fedezetet kell nyújtania az állandó kiadásokra.

A tagdíj fizetése az alábbi alapelvek szerint történik:

 • hozzájárulás elve: azaz, hogy a Szövetség minden tagjának – az alapszabály értelmében – tagdíjfizetéssel kell hozzájárulnia a közös célok megvalósítása során felmerülő ráfordításokhoz,
 • differenciálás elve: mely a rendes tagjaink tagdíjfizetésére vonatkozik és mely szerint a tagdíj mértékének az adott régió lehetőségeiből és a Szövetség céljaiból kell kiindulnia.

A különböző régiók, földrajzi elhelyezkedésük következtében – jövedelem-termelő lehetősége, az idegenforgalomban betöltött szerepe jelentősen eltér. Ezeket az eltéréseket a tagdíj mértékében is szükséges kifejezésre juttatni.
A fenti alapelvek alapján a tagdíjfizetés szempontjából a régiókat az alábbiak csoportokba kell besorolni:

 • Budapest
 • Vidék

3. A tagdíj mértéke

A Szövetség alapszabályának értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tagkártya, illetve tagdíj szabályzat elfogadása. Ennek megfelelően a rendes tag esetében a tagdíj nagyságát, valamint a minimum és maximum határértékeket jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

Pártoló tagjaink esetében a tagdíj mértékét a támogatásra vonatkozó szerződés tartalmazza. A két Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség jogosult a Szövetség nevében a támogatásra vonatkozó szerződés megkötésére. Az Elnökség a következő Közgyűlésen köteles a megkötött szerződésekről tájékoztatást adni.

Tiszteletbeli tagjaink nem kötelesek tagdíjat fizetni.

4. A tagdíj-fizetés rendje

Rendes tagjaink esetében a tagdíj fizetésével kapcsolatban a Szövetség az alábbiak szerint rendelkezik:

 • a tagsági díj befizetésének a tárgyévre vonatkozóan, a megelőző év október 15-ig kell megtörténnie;
 • a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének 3 hónapnál hosszabb ideig történő elmulasztása a szövetségi tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Amennyiben a tagdíj október 15 – ig nem érkezik meg a Szövetség számlájára a Elnökségnek az alábbi feladatai vannak:

 • Igazolható módon felhívja az ifjúsági szálláshely, illetve az azt üzemeltető társaság vezetőjének figyelmét az elmaradásra.
 • Amennyiben november 15 –ig sem érkezik be a Szövetség számlájára az összeg, tértivevényes ajánlott levélben ismételten felhívja a figyelmet az elmaradásra, valamint a szövetségi tagság megszűnésére.
 • Amennyiben december 15 –ig sem érkezik be a tagdíj, elvégzi a tagság megszűnésével járó adminisztratív teendőket.
1. sz. melléklet – A tagdíj mértéke rendes tagjaink esetében

 Vidék Éves összeg (Ft)
 0-50 ágy30 000
50-100 ágy60 000
100+ ágy90 000
Budapest  Éves összeg (Ft)
0- 50 ágy50 000
50-100 ágy100 000
100+ ágy150 000

Budapest, 2017 Március 10.