Védjegyről szállásadóknak

Tudnivalók az „Ifjúsági szálláshelyek hátizsákos” tanúsító védjegyéről

A védjegy célja

Az „ifjúsági szálláshelyek hátizsákos” tanúsító védjegyét a turizmusért felelős minisztérium hozta létreazzal a céllal, hogy garanciát nyújtson a szálláshely szolgáltatás minőségének megfelelő szakmai színvonalára. A szálláshelyek minősítése a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége által kidolgozott és a Minisztérium által jóváhagyott szakmai szempontrendszer alapján történik.

A védjegy további célkitűzései

 • A minősített szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő, vagy azokat nem vállaló vállalkozásokkal szemben.
 • tudatos turista magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése.
 • A vállalkozások, szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra,vendégorientált szemléletre történő ösztönzése.

A kitűzött célok elérése érdekében az alábbi elvek az irányadók

 • A pályázati eljárásban, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat ellenőrzése közben érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és a pártatlanság elvének.
 • A védjegyhasználat jogszerűségét és a minősítési kritériumok fennállását rendszeres időszaki ellenőrzés garantálja.
 • A szolgáltatóknak együtt kell működniük az ellenőrzést végző szervekkel.
 • Valamennyi pályázó vállalja, hogy a jelen szabályzatban rögzített követelmények be nem tartása, jogszabályellenes magatartás, a védjegy használati szerződésbe ütköző védjegyhasználat esetén a védjegyhasználati szerződés felmondható.
 • Mind a védjegyhasználatra jogosultságot szerzett, mind az azt elvesztett vállalkozások neve nyilvánosságra kerül.
 • Valamennyi pályázótól elvárt a minőségorientált és turista barát szemlélet.

Pályázás

Pályázati feltételek

A pályázó rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése szerinti közösségi szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb követelményekkel (ha például étterem is üzemel a szálláshelyen, akkor az ahhoz kapcsolódó szakhatósági engedélyeket is be kell mutatni). A pályázó elfogadja, hogy védjegyhasználati jog elnyerése esetén a minősítési követelmények megvalósulását a Minősítő Bizottság jogosult ellenőrizni. A pályázó elfogadja, hogy köteles kiírni a panasz fórumok közé a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége nevét és elérhetőségét.

Pályázati díj

A benyújtásakor fizetendő egyszeri pályázati díj: 55 000 Ft
(Sikeres pályázat esetén tartalmazza a védjegytábla elkészítésének költségét is.)
Ebből a szakértői díj (helyszíni bejárás díja): 14.000 Ft

A védjegyhasználati díj: 10.000,- Ft/év 
(Minden megkezdett naptári év után fizetendő.)

Fenti összegek bruttó összegek, melyekben az ÁFA mértéke 0%. Az eljárási díjak magukba foglalják a helyszíni eljárás és a minősítési rendszer működtetésének költségeit (elbírálás, védjegytábla, oklevél, stb.).

Az eljárási díjak csak egyszeri helyszíni bejárást tartalmaznak. Amennyiben a minősítőnek valamilyen hiányosság vagy egyéb felmerülő probléma miatt többször kell helyszíni bejárást tartani, úgy az ezért járó ismételt (fent megjelölt) szakértői díjat újra be kell fizetni. Ezért kérjük, hogy a minősítési eljárás lefolytatása előtt tájékozódjon a minősítés részletes követelményeiről.

A díjakat a kérelem benyújtása után, annak ellenőrzése és befogadása esetén a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MISZSZ) bankszámlájára kell átutalni:
OTP 11712004-20350101

A pályázatok beküldése

A Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége honlapján (www.miszsz.hu) elérhető pályázati formanyomtatványt (link) kitöltve – a szükséges mellékletekkel – a MISZSZ-nek kell postai vagy elektronikusan úton eljuttatni az alábbi címre:
info@miszsz.hu

Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége
Budapest
Visegrádi utca 12. 1em/1
1132

Minősítés

Az ifjúsági szállások hátizsákos minősítésének szakszerű, független és pártatlan lefolytatását a többszintű elbírálási rendszer garantálja. A független szakértő által végzett helyszíni bejárás és arról készült jegyzőkönyv alapján a MISZSZ-nél felállított Minősítő Bizottság ajánlást tesz a Nemzetgazdasági Minisztérium által összehívott Bíráló Bizottság részére az adott szálláshely besorolásáról, aki az ajánlások megvizsgálása, átbeszélése után javaslatot tesz a Nemzetgazdasági Miniszternek a védjegy odaítéléséről.

A Minősítő Bizottság feladata

A Minősítő Bizottság tagjait a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége a szakértői közül jelöli ki. A Minősítő Bizottság megvizsgálja a minősítési kritériumok meglétét a beérkezett pályázatoknál, valamint ellenőrzi a minősítési követelmények megvalósulását a védjegyhasználat során. Vizsgálata eredményéről összefoglaló jelentést, a beérkezett pályázatokhoz szakmai ajánlást készít a Bíráló Bizottság részére.

A Bíráló Bizottság feladata

A Bíráló Bizottság a Nemzetgazdasági Minisztérium által kijelölt két, a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége által javasolt és az NGM által jóváhagyott két; és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által javasolt és az NGM által jóváhagyott egy képviselőből áll.
Feladatai:

 • javaslatot tesz a szálláshely minősítésére,
 • az ellenőrzések eredménye alapján javaslatot tesz a védjegyhasználat felülvizsgálatára,
 • intézi a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége eljárásával szembeni esetleges panaszokat,
 • évente négy alkalommal minden negyedév végén ülésezik. Indokolt esetben rendkívüli ülés is tartható.

A MISZSZ feladata

Az adminisztrációs feladatokat a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége látja el:

 • nyilvánosságra hozza az ifjúsági szálláshelyek minősítésére előre meghatározott követelmény szempontrendszert,
 • megköti védjegylicencia-szerződéseket,
 • vezeti a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást,
 • gondoskodik a pályázati- és a védjegyhasználati díj beszedéséről,
 • gondoskodik arról, hogy a védjeggyel rendelkező szolgáltató felkerüljön a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége honlapjára,
 • éves beszámolót készít a védjegyrendszer működéséről.

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatokat formai szempontból a Minősítő Bizottság vizsgálja meg. A pályázati formanyomtatványban a pályázó köteles megjelölni az általa elnyerni kívánt minősítési kategóriát, s a szálláshely szolgáltatásainak erre vonatkozó adatait a szakmai szempontrendszer alapján.

A formai követelményeknek megfelelő pályázóknál a Minősítő Bizottság bekéri a pályázati díjat és annak beérkezése után egyezteti a helyszíni bejárást a pályázóval. A helyszíni bejárás jegyzőkönyve alapján a Minősítő Bizottság megvizsgálja a megjelölt minősítési kategóriára vonatkozó követelményeket, s azokról összefoglaló jelentést készít a Bíráló Bizottság részére, mely ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a védjegyhasználat jogosultság megadható-e, s az milyen minősítési kategóriára vonatkozzon. A minősítésről a Bíráló Bizottság szakmai szempontok alapján javaslatot tesz a Védjegyjogosultnak (a Nemzetgazdasági Miniszternek), aki dönt, és jóváhagyja vagy elutasítja a védjegyhasználati szerződés megkötését a javasolt minősítési kategóriára.

Ha a Minősítő Bizottság értékelése szerint az ifjúsági szálláshely nem felel meg az önbesorolásnak, s ezzel a Bíráló Bizottság is egyetért, a Minősítő Bizottság erről írásban értesítést küld a pályázónak. Az értesítés tartalmazza a pályázó által kért besoroláshoz szükséges hiánylistát is. Ha a pályázó teljesítette a listában szereplő feltételeket, a Minősítő Bizottság ismét megszervezi a helyszíni látogatást. Ha az ifjúsági szálláshely megfelel az önbesorolásnak és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a pályázat elfogadására.

Ha a Bíráló Bizottság nem ért egyet a Minősítő Bizottság javaslatával, a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége köteles más szakemberekből álló Minősítő Bizottságot kijelölni, amely újra elvégzi a helyszíni látogatást és vizsgálatot – a fent előírt eljárási rendre tekintettel -, valamint új javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére. A fent rögzített eljárásokat követően, a pályázatot a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Védjegyjogosult – írásban – hagyja jóvá.

A Védjegy minősítés menete egyszerű pontokba szedve

Jogosultság

Védjegyhasználati szerződés

A pályázati feltételeket teljesítő szolgáltatókkal a Védjegyjogosult képviseletében a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége 5 évre köti meg a védjegyhasználat keretét rögzítő védjegyhasználati szerződést.

A szerződéskötés részeként kerül sor a minősítést bemutató, sorszámozott „tábla” és az azt tanúsító oklevél kiadására. A szálláshely a védjegyet megjelenítő táblát a főbejárat közelében, jól látható helyen köteles elhelyezni.

A védjegy használata

A védjegyhasználati szerződés alapján a szolgáltató a védjegyhasználati jogosultságot 5 évre szerzi meg. A szolgáltató a szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult feltüntetni a védjegyet a szálláshelyen, a kereskedelmi kommunikációjában, továbbá a védjegyhasználatban való részvételére a védjegy alapvető célkitűzéseinek egyidejű megjelölésével hivatkozni jogosult.

A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése

A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a feltételek megvalósítását és folyamatos biztosítását a Minősítő Bizottság jogosult ellenőrizni (a védjegyhasználati szerződés megkötésétől számított 1 év elteltével, azt követően pedig 2 évente legalább 1 alkalommal). Az ellenőrzés megállapításait a szolgáltató aláírásával ismeri el, annak vitatása esetén a formanyomtatványon észrevételt tehet. Az észrevételt a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége titkársága a Bíráló Bizottság részére továbbítja. A Bíráló Bizottság megvizsgálja az észrevételt, annak figyelembevételével javaslatot tesz a Védjegyjogosultnak a védjegyhasználat további engedélyezésére vagy a minősítés módosítására, illetve a védjegyhasználat felmondására.

A védjegyhasználati jog megszűnése

Megszűnik a védjegyhasználat joga, amennyiben a védjegyhasználatra vonatkozó szerződés megszűnik, így különösen ha

 • a szerződésben kikötött 5 éves időtartalom letelik,
 • a védjegy használója a szerződést – az abban foglalt felmondási joga alapján – felmondja,
 • a Védjegyjogosult a szerződést – az abban foglalt feltételek szerint – felmondja,
 • a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Védjegyjogosult a védjegyhasználati szerződést felmondja, ha:

 • a szolgáltató az ellenőrzéstől elzárkózik,
 • az ellenőrzésről készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem tett,
 • az ellenőrzésről készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató által tett észrevételeket a Bíráló Bizottság elutasította,
 • a védjegyhasználati szerződésben foglaltak megsértése esetén.

A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat

Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a szolgáltató a védjegyet

 • jogosultság megszerzése nélkül, védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül,
 • védjegyhasználati szerződés hatályának letelte után,
 • védjegyhasználati szerződés felmondása után is,
 • más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is használja.

Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a Védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el.

A Védjegy minősítés menete egyszerű pontokba szedve